ท้องถิ่น: อบต.ท่าหิน
แบบอภ1. และแบบอภ 3.


   คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบอภ.1)  และ คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แบบอภ.3)

โดย: อบต.ท่าหิน
วันที่ 09/10/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปอเทือง@รำแดง (ดู:197)(วันที่:27/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:218)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:199)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:228)(วันที่:25/07/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:215)(วันที่:25/07/2557)