ท้องถิ่น: อบต.ท่าหิน
แบบอภ1. และแบบอภ 3.


   คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(แบบอภ.1)  และ คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
(แบบอภ.3)

โดย: อบต.ท่าหิน
วันที่ 09/10/2555

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน (ดู:86)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 (ดู:105)(วันที่:24/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมสอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:177)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศเทศบาลตำบลโคกม่วง เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องเล่นกลางแจ้งสำหรับเด็กปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสักออก ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา (ดู:179)(วันที่:23/04/2557)
ข่าวรับสมัครงาน: การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลนาทวีนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) (ดู:197)(วันที่:23/04/2557)