หัวข้อกระทู้ : คุณสมบัติผู้ข้อยื่นเสนอราคาและหลักฐานการยื่นข้อเสนอราคา
จากการดูร่างเอกสารประกวดราคา (e-Bidding)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของโครงการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน (โซนตะวันออก) หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ่อดาน ตามประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ในส่วนงานวางท่อ HDPE มีการเชื่อมท่อทดสอบแรงดัน ระบบท่อ HDPE สมควรต้องมีวิศวกรเครื่องกลด้วย
ตั้งกระทู้โดย : ผู้รับเหมา
วันที่ : 3 ตุลาคม 2561
ข้อมูลติดต่อ : palm.tuck@hotmail.com  
หมายเลข IP: 223.206.159.xxx  
 
   

 
ความคิดเห็นที่ : 1
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ได้มีการเผยแพร่ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน (โซนตะวันออก) หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ่อดาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น ปรากฏมีข้อวิจารณ์ ดังนี้ ต้องการให้มี วิศวกรเครื่องกล ในการทำงาน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน(โซนตะวันออก หมู่ที่ 1-6) ตำบลบ่อดาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อดาน ขอแจ้งว่า ได้ปรับปรุงร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน (โซนตะวันออก) หมู่ที่ 1-6 ตำบลบ่อดาน ตามข้อวิจารณ์ดังกล่าวแล้ว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bordan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
โดย : หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วันที่ : 12 ตุลาคม 2561
หมายเลข IP : 182.52.16.xxx
 

  แสดงความคิดเห็น
รายละเอียด :
รหัสรูปภาพ :
ชื่อผู้แสดงความเห็น :
โทรศัพท์/Email :
submit reset