วัดพระเจดีย์งาม


ที่ตั้ง

ตำบลบ่อตรุ  อำเภอระโนด  จังหวัดสงขลา

ประวัติความเป็นมา

วัดเจดีย์งามปรากฏในแผนที่ภาพกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงในสมัยอยุธยา เรียกชื่อวัดแห่งนี้ว่า  “วัดพระไจดีงาม”เป็นวัดที่ขึ้นกับวัดเขียนบางแก้ว เมืองพัทลุง แต่เมื่อพิจารณาจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบภายในวัด สันนิษฐานว่าวัดเจดีย์งามหรือวัดพระเจดีย์งาม น่าจะถูกสร้างขึ้นในสมัยศรีวิชัยและมีการบูรณปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนถึงสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์

สิ่งสำคัญ

ทะเบียนโบราณวัตถุสถานทั่วราชอาณาจักรบันทึกสิ่งสำคัญภายในวัดไว้ว่ามีเจดีย์ ๑ องค์  มีพระพุทธรูปก่อล้อมรอบเจดีย์ เจดีย์ก่อด้วยอิฐถือปูนสูงแต่พื้นดินตลอดยาวประมาณ ๑๘ วา ฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ ๗ วา

สภาพปัจจุบันของวัดเจย์ดีงาม  ดังนี้

๑. เจดีย์พระมหาธาตุเป็นเจดีย์ที่ก่อด้วยอิฐปะการังทั้งองค์เรียงอิฐแบบไม่สอปูนและไม่มีระบบ  ฐานเจดีย์มีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๑๒.๒๐ เมตร สูง ๒๐ เมตร

๒. วิหารพระโพธิสัตว์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเจดีย์พระมหาธาตุ ฐานเดิมก่อด้วยอิฐดินเผาและอิฐปะการัง ตามหนังสือกัลปนาวัดหัวเมืองพัทลุงสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถแห่งกรุงศรีอยุธยาระบุว่า พระมหาเถระได้สร้างวิหารขึ้นที่เรียกว่าวัดเจดีย์งาม ภายในวิหารพระโพธิสัตว์ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิ ชาวบ้านเรียกกันว่า “พระโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรย”

การประกาศขึ้นทะเบียน

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานวัดเจดีย์งาม ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม๕๒ ตอนที่๗๕ วันที่ ๘มีนาคม ๒๔๗๘หน้า ๓๗๑๕

ประกาศขอบเขตโบราณสถานวัดเจดีย์งามเพิ่มเติม ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๐๒ ตอนที่ ๓๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๒๘ หน้า ๑๒๐๘ พื้นที่โบราณสถานประมาณ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา

ประวัติการอนุรักษ์

รายละเอียดของการอนุรักษ์โบราณสถาน

พ.ศ. ๒๔๗๘ กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน (วัดเจดีย์งาม)

พ.ศ. ๒๕๒๘  กรมศิลปากรประกาศขอบเขตโบราณสถานเพิ่มเติม

พ.ศ. ๒๕๕๓ กรมศิลปากรดำเนินการบูรณะเจดีย์ ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณคดีลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

จำนวนภาพ : 6 รูป
จำนวนผู้ชม : 3,433 ครั้ง